ماستیک و بتونه سنگماستیک و بتونه سنگ

ماستیک رزین و اپوکسی و بتونه کاری

این مرحله از کار به سه روش انجام می گردد که به ترتیب زیر می باشد.

اپوکسی : از اپوکسی برای پر کردن رگه ها و خلل و فرج سنگ های رنگی استفاده می شود که هزینه زیادی در بردارد چون اپوکسی سنگ وارداتی است.

رزین : از رزین هم مانند اپوکسی برای پر کردن رگه ها و درزها و خلل و فرج سنگ استفاده می شود که به صورت شماره بندی نسبت به نوع و رنگ سنگ وجود دارد.

بتونه سیمانی : این روش از سیمان سفید و چسب بتن مرغوب و پودر رنگ سیمان تشکیل شده است که برای پر کردن درزها و خلل و فرج سنگ های مرمر استفاده می شود.
توضیح اینکه بنابه سفارش کارفرما می توان تمامی درزها را با استفاده از تیغه الماسه و مینی فرز خالی کرد و با رزین همرنگ خود سنگ آن را پر کرد و سپس شروع به ساب زنی کرد، و در آخر سطحی یک دست و یک رنگ به دست آورد.